Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky a Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Tváre okolo kríža
Pontský Pilát, Kajfáš, Peter, Ján, stotník Longinus, Judáš..
#33026
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
2x DVD; 235 min
SK,EN Titulky: SK
Stav v knižnici: 1
Many hands one mission
World Conference on Youth & Community Service, Thailand 2004
#33027
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004
DVD
SK,EN
Stav v knižnici: 1
POSLEDNÍ UDÁLOSTI. Pozoruhodný filmový dokument
Počátek nebo konec?
Doug Batchelor
#33028
Kategória: DVD
Maranatha, Praha, 2004
DVD; 43 min
EN Titulky: CZ
Stav v knižnici: 1
Obraz Božej lásky
Evanjelizačné prednášky a úvahy
Emilio Knechtle
#33029
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava, 2004
CD - ROM mp3; 577 min
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Psychotronika
Proutkaření, léčitelství, jasnovidectví, setkání s duchovními bytostmi, analýza a osobní zkušenosti
#33030
Kategória: DVD
Zion films, 2011
DVD; 160 min
čeština
Stav v knižnici: 1
10 přikázání
Nejslavnější příběh o Mojžíšovi, princi egyptském
#33031
Kategória: DVD
Intersonic, Bratislava, 2007
DVD; 85 min
CZ,SK
Stav v knižnici: 1
Hľadajte Pána
Košický sbor ve Veselí n.M.
#33032
Kategória: DVD
2007
DVD
Stav v knižnici: 2
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 1998
Dr. Daniel Duda
#33033
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 577 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 1999
Dr. Daniel Duda
#33034
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 657 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 2000
Dr. Daniel Duda
#33035
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 617 min
SK
Stav v knižnici: 1
Spiritualita
Biblický týždeň 2001
K. Nowak, M. Kysilko
#33036
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 717 min
SK
Stav v knižnici: 1
Genesis a evanjelium
Biblický týždeň 2002
Lawrence Turner
#33037
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 606 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium Jána
Biblický týždeň 2003
Dr. Daniel Duda
#33038
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 763 min
SK
Stav v knižnici: 1
Duch Svätý
Biblický týždeň 2004
P. Roennfeldt
#33039
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 794 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium podľa Ježiša
Biblický týždeň 2005
ThDr. Jiří Moskala, PhD.
#33040
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 777 min
SK
Stav v knižnici: 1
Mnoho rúk jedno poslanie
Biblický týždeň 2006
#33041
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
665 min
SK
Stav v knižnici: 1
Nové zbory a skupinky
Biblický týždeň 2007
#33042
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 1 120 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium v posolstve malých prorokov
Biblický týždeň 2008
ThDr. Jiří Moskala, PhD.
#33043
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 887 min
SK
Stav v knižnici: 1
Ako rozumieť príbehu Biblie
Biblický týždeň 2009
Dr. Daniel Duda
#33044
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 657 min
SK
Stav v knižnici: 1
Stvorenie podľa knihy Genesis
Biblický týždeň 2010
doc. J. Beneš, Th.D.
#33045
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 712 min
SK
Stav v knižnici: 1
Taký je Boh, ktorého uctievame
Biblický týždeň 2011
Jo Ann a Richard Davidson
#33046
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 1 072 min
SK
Stav v knižnici: 1
Evanjelium podľa Ezechiela
Biblický týždeň 2012
ThDr. Jiří Moskala, PhD.
#33047
Kategória: CD a audioknihy
Štúdio Nádej, Bratislava
CD - ROM mp3; 812 min
SK
Stav v knižnici: 1
Útočiště
Životní příběh Corrie Ten Boom
#33084
Kategória: Kazety
ROSA, Praha, 1996
120 min.
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1643