Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

NOVÁ ZMLUVA + ŽALMY + PRÍSLOVIA
Slovenský ekumenický preklad
nové
#33907
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2018
11,1x7,5cm; 733 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
BIBLE
Překlad 21. století
nové
#33908
Kategória: Biblia a biblická literatúra
BIBLION z.s. za podpory Nadačního fondu Bible21, Praha, 2019
18x12cm; 1564 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblia
pre deti a pathfinderov
Slovenský ekumenický preklad
#33875
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Vrútky a Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012
15,5x11cm; 1304 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Žalmy
Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33880
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2022
A4; 354 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
List Židům
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i navěky. Bible pro dnešek
Petr Krynský, Oldřich Svoboda
#33859
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2021
24,5x17cm; 166 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Sprievodca Bibliou pre študentov
Dr. Tim Dowley
#33844
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 1994
A4; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Prvý a Druhý list Korinťanom. List Galaťanom. List Efezanom. List Filipanom. List Kolosanom. Prvý a Druhý list Tesaloničanom.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33839
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2017
A4; 198 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Matúša. Evanjelium podľa Marka.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33840
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012
A4; 252 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evanjelium podľa Lukáša. Evanjelium podľa Jána.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33841
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2015
A4; 263 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Skutky apoštolov. List Rimanom.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33842
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2016
A4; 210 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
SLOVO NA CESTU
Moderní překlad Nového zákona pro třetí tisíciletí
#33815
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 2000
20x11,5cm; 432 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblická konkordance
II. revid. vydání
#33789
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Křesťanský spolek mladíků v Čechách, Praha, 1933
A5; 1021 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
BIBLIA
Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy
#33787
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
A5; 299 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonijáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš
Průvodce životem
#33765
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 2001
A5; 98 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jeremjáš. Pláč
Průvodce životem
#33766
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1998
A5; 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Izajás
Průvodce životem
#33767
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1999
A5; 132 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tu se jim otevřeli oči...
Ježíšova interpretace starozákonního poselství
Hans K. LaRondelle & Jon Paulien
#33768
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2020
A5; 196 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Matouš
Průvodce životem
#33771
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1997
A5; 105 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos
Průvodce životem
#33772
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1997
A5; 113 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Jozue, Soudců, Rút
Průvodce životem
#33773
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1997
A5; 122 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
BIBLIA
NOVÁ ZMLUVA
#33777
Kategória: Biblia a biblická literatúra
PICORP, Minsk, 1992
A5; 333 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pláč Jeremjášův
Bible pro dnešek
Doc. Jiří Beneš, Th.D.
#33782
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion , Praha, 2020
24,5x17cm; 559 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Exodus. Druhá Mojžišova kniha.
Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33753
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2019
A4, 183 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
DANIEL
Moudrost moudrým
Zdravko Stefanovic
#33745
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2019
24,5x16,5 cm; 367 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Na čem mi záleží
Rozhovory nad Biblí
Jan Heller
#33735
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Vyšehrad, Praha, 2009
A5, 313 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Třiadvacátý Žalm očima pastýře
P. Keller
#33706
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Samizdat
A4, 124 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
NOVÁ ZMLUVA
NOVÁ ZMLUVA nášho Pána a Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA
#33691
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Medzinárodný zväz Gideonovcov, 2005
12x7,5cm; 752 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Tajomný Egypt
Faraóni a patriarchovia
Cyklus audio-vizuálnych prednášok Jean-Marie VAN-HALST
#33678
Kategória: Biblia a biblická literatúra

A5, 30 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblia
Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy
#33663
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
19x13 cm; 880+299 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Túžba zeme
Štúdia prorockej knihy Daniel
Jacgues Doukhan
#33658
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Martin, 1996
14,2x20,5 cm; 250 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Genesis. Prvá Mojžišova kniha.
Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33620
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2019
A4; 218 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Listy: 1. a 2. Timotejovi - Júdov. Zjavenie Jána.
Nový zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33621
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2019
A4; 239 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
BIBLE
I.Knihy historické
II. Knihy náučné
#33532
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha, 1970
A4, 92 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE
III. Velcí a malí proroci
#33533
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha, 1970
A4, 61 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLE
IV. Přehledy biblických knih
#33534
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d., Praha, 1970
A4, 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lekce Starého Zákona
#33535
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d., Praha, 1969
A4, 147 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblická konkordancia
Mgr. Juraj Potúček
#33602
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2003
21x14,5cm; 716 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Leviticus
Pozvání k oltáři
Roy Gane
#33502
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2018
A5, 252 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Koncepce seminářů na základě Knihy proroka Daniela
Bible. Přehled biblických knih
Mark Finley
#33441
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblický seminář Církve adventistů s.d. v Praze, 1970
A4,
čeština
Stav v knižnici: 1
Marek
Evangelium Ježíše Krista Syna Božího
George R. Knight
#33436
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha , 2017
A5; 278 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Za svetlom
Dejiny spásy v Starom zákone
Preložil Dr. Anton Botek
#30533
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenský Ústav sv. Cyrila a Metoda - Rím, 1970
12x16,8; 462 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
2. Tessalonicenským 2. kapitola a čas příchodu Ježíše Krista
A. Krakolinig
#33412
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Samizdat, 2003
A5; 30 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nový zákon
Z řečtiny přeložil František Žilka
#33418
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Kalich, Praha, 1951
A5; 422 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona
Ekumenický překlad
Členové ekumenických překladatelských komisí
#33419
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR, Praha, 1979
A5; 978 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nový biblický slovník
Přeloženo z anglického originálu
J. D. Douglas a kol.
#33421
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Návrat domů, Praha, 1996
16x24; 1243 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nová zmluva
#33370
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Medzinárodný zväz Gideonovcov, Bratilava, 1995
A7; 752 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Vykladačský přístup adventistů s.d. k prorockým knihám Daniel a Zjevení
#33371
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Samizdat
A5; 35 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Teologický slovník k Novej zmluve I - II
#33372
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1986
17x25; 299 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Teologický slovník k Novej zmluve III - IV
#33373
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1987
17x25; 292 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Teologický slovník k Novej zmluve V - VI
#33374
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1990
17x25; 290 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
BIBLIA
Písmo sväté Starej a Novej Zmluvy
#33375
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius Liptovský Mikuláš a Slovenská biblická spoločnosť B. Bystrica, 2010
A5; 1181 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Hebrejsko - slovenský slovník
Valerian Trabalka
#33377
Kategória: Biblia a biblická literatúra
ZING Print, Bratislava, 1996
A5; 441 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Nová zmluva. New Testament
#33339
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tréningové centrum Kompas OZ, Žilina, 2011
A6; 1019 strán
slovenčina, angličtina
Stav v knižnici: 1
Nový biblický slovník
J. D. Douglas
#33219
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Návrat domů, Praha, 2017
15x23cm; 1243 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Starý zákon
Komentář verš po verši
John MacArthur
#33220
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Didasko, Kromněříž, 2015
16x22cm; 1153 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy
Pavel Hanes, Július Betko
#33222
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2015
12,5x19; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy
Pavel Hanes, Július Betko
#33223
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2017
12,5x19; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Biblický slovník
Adolf Novotný
#33158
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Kalich, Praha, 1956
15x20; 1405 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Směrnice a řády
Zákoník v Páté knize Mojžíšově
Jiří Beneš
#33163
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2012
16x23; 226 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dvanáctka
Úvod do studia malých proroků
Jiří Beneš
#33173
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Teologický seminář Církve adventistů s.d., PRAHA, 2006
A5; 311 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Počet položiek: 151