Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

DEJINY VYKÚPENIA
Ellen G. Whiteová
nové
#33891
Kategória: Knihy pre duchovný rast
SION PLUS, Košice, 2023
21x15 cm; 259 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Příběhy Boží milosti
Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše
Jiří Moskala
nové
#33895
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2019
21x15cm; 127 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
JEŽÍŠ Z NAZARETA
Jeho život, poselství a utrpení
William G. Johnsson
nové
#33897
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2020
21x15cm; 462 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Neuveriteľné vypočutia modlitieb
Ako Boh zasahuje, keď sa jeden muž modlí
Roger J. Morneau
nové
#33910
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x11,5cm; 87 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Křesťanské obřady
Křest, umývání nohou a Večeře Páně
Herbert Kiesler
#33888
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2023
A5; 67 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Riziko lásky
Čo nás čaká
Clifford Goldstein
#33877
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2022
18,5x11,5cm; 129 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Setkání s neviditelným
O neviditelném svědčí viditelné. Římanům 1,19-20
Ludvík Švihálek
#33865
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2022
A6; 181 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Procházky reformací
Jan Dymáček, B.Th.
#33867
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2019
17x11,5cm; 101 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Da Vinciho kód
Pátranie po pravde
Josh McDowell
#33852
Kategória: Knihy pre duchovný rast
CREATIVPRESS, Bratislava, 2014
21x14cm; 95 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Túžba
Ján Lichý
#33819
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblická informačná služba, Praha
A5; 79 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dějiny praotců
#33810
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů s.d., Praha
A5, 68 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Století objevů a kritiky
#33811
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 153 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
NÁDEJ
v nepokojných časoch
Mark A. Finley
#33794
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2020
18,5x11,5cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Narušená rovnováha
Pravda o soudu, svatyni a tvém spasení
Clifford Goldstein
#33788
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5; 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta kresťana
Z mesta skazy na vrch Sion
John Bunyan
#33769
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Juraj a Milan Potůček vlastným nákladom, 1948
A5; 249 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kristus naše spravedlnost...
Ospravedlnení z víry ve světle Božího slova a výroků ducha prorockého.
Arthur G. Daniells
#33770
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 122 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Základné prvky kresťanského života
Zväzok prvý
Witness Lee & Watchman Nee
#33779
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Living Stream Ministry, U.S.A, 2003
18x10,7cm; 47 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
NÁDEJ
pre zajtrajšok
Mark A. Finley
#33780
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2020
18,5x11,5cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Trojica
Doug Batchelor
#33762
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2020
A6; 30 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Dvakrát odstraněné DESATERO
Danny Shelton a Shelley J. Quinnová
#33764
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2020
A5, 108 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Touha po Bohu
Praktická cesta křesťanské spirituality
Jon L. Dybdahl
#33742
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2011
A5, 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Bible,kterou četl Ježíš
Philip Yancey
#30133
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Návrat domů, Praha, 1999
A5, 161 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Princípy vypočutých modlitieb
Modlitbami k prebudeniu
Kornelius Novak
#33730
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako byť naplnený Svätým Duchom a vedieť o tom
Garrie F. Williams
#33731
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2014
20x13cm; 261 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krst Duchom Svätým
Božie uzdravenie
Kornelius Novak
#33734
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2015
A5, 254 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako prežiť koniec sveta
Věra Vesecká
#33724
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2019
17x11,5cm; 93 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
ZAKLETÍ POVĚROU
Okultní zátěž a osvobození
Kurt Hasel
#31176
Kategória: Knihy pre duchovný rast
LUXPRESS, Praha, 1994
A5, 96 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KOUZLO POVĚRY
...a jak se od něho osvobodit
Kurt Hasel
#33709
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bohumil Jedlička, Orličky, 2016
A5, 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
SLUŽEBNÍK EVANGELIA
Poučení pro všechny, kdož jsou "Spolupracovníky Božími"
Sestaveno z uveřejněných spisů a dosud neuveřejnených rukopisů spisovatelky E.G.White
#33701
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
23,5x18,5cm; 412 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Poselství k mládeži
E. G. Whiteová
#33702
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x16cm; 361 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
I. Biblická příručka. II. Následovníci Beránka.
#33703
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 167 strán; 24 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hledáme pravé štěstí
Jan van Gijs
#33694
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
16x11cm; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta a cíl Ježíšovy církve
Manfred Böttcher
#33695
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 221 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Boží charakter a posledná generácia
Jiří Moskala - John C. Peckham
#33686
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2019
A5, 374 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanství a světová náboženství
ThDr. PhDr. MUDr. Albert Schweitzer
#33688
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1961
A5, 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Je to o ľuďoch
Ako sa správať Ježišovým spôsobom k iným ľuďom, zvlášť k tým, ktorí s nami nesúhlasia
Jim Hohnberger
#33680
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2019
A5, 137 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ja som ten najlepší
Ako sa ešte dnes stať tým najlepším človekom?
Ellen Gould White
#33682
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 24 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Satan
Ten, o ktorom sa nehovorí
Ellen Gould White
#33683
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Milovať znamená trpieť
Emilio B. Knechtle
#33684
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x18cm; 217 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kristova podobenství
Ellen White
#33661
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 217 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta ke Kristu
E. G. Whiteová
#33662
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Myšlenky šťastného života
Ellen G. White
#33667
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 127 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
"Pane, ke komu bychom šli?" Jan 6,68
Knihovnička ATS, sešit č.2
Heinz Hopf
#33670
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A6, 51 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Větry měnící směr. Změny jsou předpověděny
Knihovnička ATS, sešit č.1
Richard W. O´Ffill
#33671
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A6, 31 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Potřebujeme nové formy bohoslužeb?"
Knihovnička ATS, sešit č.3
Dr. Samuel Korateng-Pipim
#33672
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A5, 31 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Postavte si svoji archu!
W. D. Frazee
#33653
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Božie meno
Doug Batchelor
#33627
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2015
14,5x9,5cm; 31strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Otčenáš
Výklad modlitby Páně
E. G. Whiteová
#33628
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Tiskárna Jedlička, Orličky, 2014
18x11cm; 23 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Společenství s Bohem
Ellen Gould White
#33629
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bohumil Jedlička, Orličky, 2014
A5; 99 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Posvěcený život
Biblické posvěcení
Ellen Gould White
#33632
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 80 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Velký spor věků
E. G. Whiteová
#33612
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 759 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Poďte ku mne všetci"
W. H. Branson
#33618
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1967
A5, 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Úžasné objevy
K. G. Sabiers
#33619
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Exodos-Verlag J. Henning, Reutlingen
A5, 119 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Viac ako tesár
Josh McDowell
#30174
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent, Praha, 1990
11x16,5 cm; 125 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Služobník evanjelia
Ellen Gould Whiteová
#33536
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 232 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pravidla pro kazatele
#33543
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha
A5, 83 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA
E. G. White
#33575
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 198 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
EVANGELIZACE
vydána podle spisů E. G. White
#33578
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 229 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vánoční příběh
Ellen Gould Whiteová
#33587
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent - Orion, Praha, 2008
A5, 49 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dějiny vykoupení
Ellen Gould Whiteová
#33596
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Pro Listy naděje, z.ú. vydal Bohumil Jedlička, 2018
22,5x15cm; 215 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 432