Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky a Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Touha po Bohu
Praktická cesta křesťanské spirituality
Jon L. Dybdahl
nové
#33742
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2011
A5, 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Bible,kterou četl Ježíš
Philip Yancey
#30133
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Návrat domů, Praha, 1999
A5, 161 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Princípy vypočutých modlitieb
Modlitbami k prebudeniu
Kornelius Novak
nové
#33730
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako byť naplnený Svätým Duchom a vedieť o tom
Garrie F. Williams
nové
#33731
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2014
20x13cm; 261 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Krst Duchom Svätým
Božie uzdravenie
Kornelius Novak
nové
#33734
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2015
A5, 254 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako prežiť koniec sveta
Věra Vesecká
nové
#33724
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2019
17x11,5cm; 93 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
ZAKLETÍ POVĚROU
Okultní zátěž a osvobození
Kurt Hasel
#31176
Kategória: Knihy pre duchovný rast
LUXPRESS, Praha, 1994
A5, 96 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KOUZLO POVĚRY
...a jak se od něho osvobodit
Kurt Hasel
nové
#33709
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bohumil Jedlička, Orličky, 2016
A5, 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
SLUŽEBNÍK EVANGELIA
Poučení pro všechny, kdož jsou "Spolupracovníky Božími"
Sestaveno z uveřejněných spisů a dosud neuveřejnených rukopisů spisovatelky E.G.White
#33701
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
23,5x18,5cm; 412 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Poselství k mládeži
E. G. Whiteová
#33702
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x16cm; 361 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
I. Biblická příručka. II. Následovníci Beránka.
#33703
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 167 strán; 24 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Hledáme pravé štěstí
Jan van Gijs
#33694
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
16x11cm; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta a cíl Ježíšovy církve
Manfred Böttcher
#33695
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 221 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Boží charakter a posledná generácia
Jiří Moskala - John C. Peckham
#33686
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2019
A5, 374 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Křesťanství a světová náboženství
ThDr. PhDr. MUDr. Albert Schweitzer
#33688
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1961
A5, 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Je to o ľuďoch
Ako sa správať Ježišovým spôsobom k iným ľuďom, zvlášť k tým, ktorí s nami nesúhlasia
Jim Hohnberger
#33680
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2019
A5, 137 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ja som ten najlepší
Ako sa ešte dnes stať tým najlepším človekom?
Ellen Gould White
#33682
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 24 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Satan
Ten, o ktorom sa nehovorí
Ellen Gould White
#33683
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6, 61 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Milovať znamená trpieť
Emilio B. Knechtle
#33684
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
21x18cm; 217 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kristova podobenství
Ellen White
#33661
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 217 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta ke Kristu
E. G. Whiteová
#33662
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 90 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Myšlenky šťastného života
Ellen G. White
#33667
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 127 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
"Pane, ke komu bychom šli?" Jan 6,68
Knihovnička ATS, sešit č.2
Heinz Hopf
#33670
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A6, 51 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Větry měnící směr. Změny jsou předpověděny
Knihovnička ATS, sešit č.1
Richard W. O´Ffill
#33671
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A6, 31 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Potřebujeme nové formy bohoslužeb?"
Knihovnička ATS, sešit č.3
Dr. Samuel Korateng-Pipim
#33672
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2001
A5, 31 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Postavte si svoji archu!
W. D. Frazee
#33653
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Božie meno
Doug Batchelor
#33627
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2015
14,5x9,5cm; 31strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Otčenáš
Výklad modlitby Páně
E. G. Whiteová
#33628
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Tiskárna Jedlička, Orličky, 2014
18x11cm; 23 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Společenství s Bohem
Ellen Gould White
#33629
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bohumil Jedlička, Orličky, 2014
A5; 99 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Posvěcený život
Biblické posvěcení
Ellen Gould White
#33632
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 80 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Velký spor věků
E. G. Whiteová
#33612
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 759 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Poďte ku mne všetci"
W. H. Branson
#33618
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1967
A5, 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Úžasné objevy
K. G. Sabiers
#33619
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Exodos-Verlag J. Henning, Reutlingen
A5, 119 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Viac ako tesár
Josh McDowell
#30174
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent, Praha, 1990
11x16,5 cm; 125 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Služobník evanjelia
Ellen Gould Whiteová
#33536
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 232 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pravidla pro kazatele
#33543
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha
A5, 83 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA
E. G. White
#33575
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 198 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
EVANGELIZACE
vydána podle spisů E. G. White
#33578
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 229 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vánoční příběh
Ellen Gould Whiteová
#33587
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent - Orion, Praha, 2008
A5, 49 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dějiny vykoupení
Ellen Gould Whiteová
#33596
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Pro Listy naděje, z.ú. vydal Bohumil Jedlička, 2018
22,5x15cm; 215 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vrať se domů
Allejandro Bullon
#33605
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bedřich Číhala, 2016
A5, 35 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Důvěruj životu!
Kniha o hledání jistot v nejistém světě
Ludvík Švihálek
#33505
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 1998
17x23,5cm; 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Viac ako tesár
Josh McDowell
#33507
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2001
11x16,5cm; 130strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evangelizace vydána podle spisů E. G. White
#33461
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 288 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Svědectví pro církev
Kniha 2
E.G.White
#33463
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 302 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro církev
Kniha 8
E.G.White
#33467
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 135 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro církev
Kniha 9
E.G.White
#33468
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 110 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evanjelizačné prednášky
Emílio Knechtle
#33475
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 200 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Decalog
#33476
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Desatoro Božích prikázaní
Čo keby sme uviedli do praxe Boží plán?
Loron Wade
#33423
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus n.o., Košice, 2018
A6; 141 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Aj oni boli mladí...
Modlitebné prednášky mládeže 2001
Preklad z anličtiny Marcela Bieliková
#33429
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 2001
A5; 33 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Výber zo spisov
Dr. Martin Luther
#33431
Kategória: Knihy pre duchovný rast
VESNA, Bratislava, 1990
17x24,5; 225 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Třetí andělské poselství
David Marshall
#33434
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 97 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příliš drahá svoboda
Co o tom říká Bible
Vlastimil Fürst
#33403
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2015
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Adventní dílo. Vznik a rozvoj dokazují, že jest vedeno rukou Boží
Stručné vylíčení hnutí v letech 1831- 1844
J. N. Loughborough
#33420
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 113 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Andělé
Citáty z díla Ellen G. Whiteové
#33395
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2014
A6; 70 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pokoj
Citáty z díla Ellen G. Whiteové
#33396
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2014
A6; 70 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
40 dnů zamyšlení a modliteb k přípravě na Ježíšův druhý příchod
Dennis Smith
#33398
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2017
A5; 159 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Omega
Tajemné nebezpečí, které číhá na církev na konci časů
Levis R. Walton
#33385
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4; 46 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nové Letnice
Příručka pro posluchače Biblického semináře
Ellen G. Whiteová
#33364
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů s.d., Praha
A5; 17 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 412