Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Postavte si svoji archu!
W. D. Frazee
#33653
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5, 130 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Božie meno
Doug Batchelor
#33627
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2015
14,5x9,5cm; 31strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Velký spor věků
E. G. Whiteová
#33612
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 759 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Poďte ku mne všetci"
W. H. Branson
#33618
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1967
A5, 122 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Úžasné objevy
K. G. Sabiers
#33619
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Exodos-Verlag J. Henning, Reutlingen
A5, 119 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Viac ako tesár
Josh McDowell
#30174
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent, Praha, 1990
11x16,5 cm; 125 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Služobník evanjelia
Ellen Gould Whiteová
#33536
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 232 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pravidla pro kazatele
#33543
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Biblický seminář Církve adventistů s.d. ,Praha
A5, 83 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA
E. G. White
#33575
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 198 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
EVANGELIZACE
vydána podle spisů E. G. White
#33578
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
24x16cm; 229 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vánoční příběh
Ellen Gould Whiteová
#33587
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent - Orion, Praha, 2008
A5, 49 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dějiny vykoupení
Ellen Gould Whiteová
#33596
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Pro Listy naděje, z.ú. vydal Bohumil Jedlička, 2018
22,5x15cm; 215 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vrať se domů
Allejandro Bullon
#33605
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Bedřich Číhala, 2016
A5, 35 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Důvěruj životu!
Kniha o hledání jistot v nejistém světě
Ludvík Švihálek
#33505
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 1998
17x23,5cm; 118 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Viac ako tesár
Josh McDowell
#33507
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2001
11x16,5cm; 130strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Evangelizace vydána podle spisů E. G. White
#33461
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 288 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Svědectví pro církev
Kniha 2
E.G.White
#33463
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 302 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro církev
Kniha 8
E.G.White
#33467
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 135 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro církev
Kniha 9
E.G.White
#33468
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 110 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evanjelizačné prednášky
Emílio Knechtle
#33475
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 200 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Decalog
#33476
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Desatoro Božích prikázaní
Čo keby sme uviedli do praxe Boží plán?
Loron Wade
#33423
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus n.o., Košice, 2018
A6; 141 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Aj oni boli mladí...
Modlitebné prednášky mládeže 2001
Preklad z anličtiny Marcela Bieliková
#33429
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 2001
A5; 33 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Výber zo spisov
Dr. Martin Luther
#33431
Kategória: Knihy pre duchovný rast
VESNA, Bratislava, 1990
17x24,5; 225 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Třetí andělské poselství
David Marshall
#33434
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 97 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příliš drahá svoboda
Co o tom říká Bible
Vlastimil Fürst
#33403
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2015
A5; 15 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Adventní dílo. Vznik a rozvoj dokazují, že jest vedeno rukou Boží
Stručné vylíčení hnutí v letech 1831- 1844
J. N. Loughborough
#33420
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4, 113 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Andělé
Citáty z díla Ellen G. Whiteové
#33395
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2014
A6; 70 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pokoj
Citáty z díla Ellen G. Whiteové
#33396
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2014
A6; 70 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
40 dnů zamyšlení a modliteb k přípravě na Ježíšův druhý příchod
Dennis Smith
#33398
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2017
A5; 159 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Omega
Tajemné nebezpečí, které číhá na církev na konci časů
Levis R. Walton
#33385
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4; 46 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nové Letnice
Příručka pro posluchače Biblického semináře
Ellen G. Whiteová
#33364
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů s.d., Praha
A5; 17 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vybraná poselství. Svazek třetí
Ellen G. Whiteová
#33330
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 365 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Priprav sa pre Božie kráľovstvo
Prednášky pre modlitebný týždeň 1986
#33332
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Ústřední rada církve adventistů s.d., Praha, 1986
A5; 48 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ktorí sú tí blahoslavení
Je možné dnes žiť Bohom požehnaný život?
Ellen G. Whiteová
#33334
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6; 32 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Martin Luther
Naozaj skončila jeho reformácia?
Ellen G. Whiteová
#33335
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6; 103 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Na čo sú mi dnes zákony
Má Boží zákon nejaký reálny význam pre dnešok?
Ellen G. Whiteová
#33336
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6; 27 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Jan Hus
Kto a čo bolo v pozadí jeho obete?
Ellen G. Whiteová
#33337
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Družstvo EKON, Liberec, 2015
A6; 59 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Kroky k osobnímu oživení
Naplnění Duchem svatým
Helmut Haubeil
#33338
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Helmut Haubeil v spolupráci s Advent-Orion, Praha, 2015
A5; 76 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Písmo vedie k Bohu
Prednášky pre modlitebný týždeň 1984
#33341
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Cirkev adventistov s.d., Bratislava, 1984
A5; 51 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ponaučenia z biblických dejín
Prednášky pre modlitebný týždeň 1985
Kolektív autorov
#33342
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Ústredná rada Cirkvi adventistov s.d., Praha, 1985
A5; 44 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Probuzení. Co potom?
Výňatky ze spisů E. G. Whiteové
#33346
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 50 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kristus a papež
Jan Toul
#33229
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Žižkův Českobr. ev. sbor, České Budějovice, 1926
A4, 44 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Den Páně a jeho události
Ucelený biblický pohled na nepochopené téma
Ján Barna
#33204
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2017
A5; 254 strán
čeština
Stav v knižnici: 4
Kroky ku Kristovi
13 praktických krokov na ceste ku Kristovi
Ellen G. Whiteová
#33205
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus n.o., Košice, 2016
11,5x17cm; 126 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Služebníci evangelia
Ellen G. Whiteová
#33208
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 2017
A5; 181 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro kazatele a biblické pracovníky
Ellen G. Whiteová
#33210
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 2017
A5; 166 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Střídmost
Ellen G. Whiteová
#33211
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 2017
A5; 92 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Ten, který přichází
Jerry D. Thomas
#33217
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 2017
A5; 351 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
První spisy Ellen G. Whiteové
Ellen G. Whiteová
#33145
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 245 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Martin Luther
Muž, ktorého doba potrebovala
Ellen G. Whiteová
#33146
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2017
9,5x18; 53 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Služba ve svatyni
M. L. Andreasen
#33149
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1947
A4; 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Laičtí kazatelé
J. Cepl
#33150
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4; 72 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Připraven odpovědět
Joe Engelkemier
#33151
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1965
A4; 102 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Blízkost příchodu Páně a potřeba probuzení
Miloslav Šustek
#33152
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 1969
A4; 80 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Svědectví pro kazatele
Ellen G. Whiteová
#33153
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A4; 245 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nové letnice
Ellen G. Whiteová
#33154
Kategória: Knihy pre duchovný rast
CASD, Praha
A5; 42 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zkušenosti a vidění
Ellen G. Whiteová
#33157
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 254 strán6
čeština
Stav v knižnici: 1
Jezuitský rád a jeho pôsobenie v histórii ľudstva
John Bishop
#33159
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat, 1994
A5; 30 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Sluhové, nebo přátelé? Jiný pohled na Boha
Graham Maxwell
#33169
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 1996
11x18; 171 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 389