Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Természetes gyógymód
Dr. Zelenyák János
#33203
Kategória: Storočné knihy
Szerző saját kiadása, Bratislava-Pozsony, 1929
14x20; 395 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Řím a křesťanství
Dr. Theodor Keim
#30462
Kategória: Storočné knihy
Nákladem Jana Laichtera v Praze, 1898
13x20,5; 761 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Proroctví a dějiny světové
Neboli Státník a prorok
L. R. Conradi
#31068
Kategória: Storočné knihy
Adventní nakladatelství v Praze a Brně, 1921
15x23,5; 319 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Život Pána Ježíše Krista
James Stalker D. D.
#31106
Kategória: Storočné knihy
Nákladem Spolku Komenského v Praze, 1896
13x20; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Beszédek és imák háborui alkalmakra
Összeállitotta: Dr. Lencz Géza
#33380
Kategória: Storočné knihy
Hoffmann és Kronovitz, Debrecen, 1915
15x22; 320 strán
maďarčina
Stav v knižnici: 1
Kuchařská kniha
Sbírka vyzkoušených jídelních předpisů
#30385
Kategória: Storočné knihy
Spolok Domácnosť, Praha, 1891
A5; 354 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Léčení vodou,
jež po třicetiletém zkoušení pro nemocné i zdravé napsal
Monsgr. Šeb. Kneipp
#30388
Kategória: Storočné knihy
J. Ježek a Fr. Strnad, Kempten (v Bavořích), 1894
B6; 320 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Temno
Historický obraz
Alois Jirásek
#30469
Kategória: Storočné knihy
Nakladatelství J. Otto, Praha, 1917
A6; 672 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Dr. Martin Luther
Dr. Ľ. Ž. Szeberényi
#30622
Kategória: Storočné knihy
Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš, 1917
A5; 45 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zásady Bible
Řada krátkých biblických nauk pro rodinný kruh o hlavních pravidlech křesťanské víry
#31107
Kategória: Storočné knihy
Review and Herald Publishing Association, Washington, U.S.A., 1922
A5; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 10