Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Prvé anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33673
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 50 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Druhé anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33664
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 49 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Tretie anjelské posolstvo
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33665
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 50 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Iný anjel
Určené ku študijným účelom
Kompilácia zo spisov Ellen G. White
#33666
Kategória: Štúdium Biblie
Samizdat
A5, 52 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ježíšovo učení
Průvodce studiem Bible, 3/2014
Carlos A. Steger
#33633
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2014
A5; 96 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jeremjáš
Průvodce studiem Bible, 4/2015
Imre Tokics
#33634
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2015
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evangelium podle Matouše
Průvodce studiem Bible, 2/2016
Andy Nash
#33635
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vy jste světlo světa
Průvodce studiem Bible, 3/2016
Gaspar Colón, Ellen Colónová
#33636
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Kniha Jób
Průvodce studiem Bible, 4/2016
Clifford Goldstein
#33637
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Duch svatý
Průvodce studiem Bible, 1/2017
Frank M. Hasel
#33638
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2016
A5; 87 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
"Buď pastýřem mých ovcí!" Listy apoštola Petra
Průvodce studiem Bible, 2/2017
Robert K. Mclver
#33639
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Evangelium v Listu Galatským
Průvodce studiem Bible, 3/2017
Carl P. Cosaert
#33640
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 103 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Spaseni jedině vírou
List Římanům
Průvodce studiem Bible, 4/2017
#33641
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2017
A5; 95 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Křesťanské správcovství. Motivy srdce
Průvodce studiem Bible, 1/2018
John H. H. Mathews
#33642
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příprava na čas konce
Průvodce studiem Bible, 2/2018
Norman R. Gulley
#33643
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Skutky apoštolů
Průvodce studiem Bible, 3/2018
Wilson Paroschi
#33644
Kategória: Štúdium Biblie
Církev adventistů sedmého dne, Praha, 2018
A5; 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Biblické úkoly 1962
Moc krve Kristovy. Spravedlnost z víry v Krista. Naučení z evangelia Janova. Biblické osobnosti.
#33389
Kategória: Štúdium Biblie
Ústřední rada církve adventistů s. d., Praha
A6; 221 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblické úlohy 1970
Kristove rozhodujúce chvíle.Spásna milosť.Božie prikázania a zasľúbenia. Kľúče nebeského kráľovstva.
#33390
Kategória: Štúdium Biblie
Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 1969
A6; 287 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblické úlohy 1972
Kresťan v spoločnosti. Z Listu Efezským. Cirkev a jej svetové poslanie. Kresťanský domov.
#33391
Kategória: Štúdium Biblie
Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 1971
A6; 418 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblické úlohy 1988
List Efezským. K plnej dôvere v Krista. Nebo prišlo na zem. Bezvýhradná odovzdanosť do Božej vôle.
Zodpovedný Michal Hroboň
#33392
Kategória: Štúdium Biblie
Cirkev adventistov s. d., Bratislava
A6; 284 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblické úkoly 1989
Poučení z knihy Daniela.Počiatky Kristovi církve.Kristus a růst jeho církve.Obyč.lidé neobyč.životy.
#33393
Kategória: Štúdium Biblie
Ústřední rada církve adventistů s. d., Praha
A6; 239 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 21