Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Biblické úkoly 1962
Moc krve Kristovy. Spravedlnost z víry v Krista. Naučení z evangelia Janova. Biblické osobnosti.
#33389
Kategória: Štúdium Biblie
Ústřední rada církve adventistů s. d., Praha
A6; 221 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Biblické úlohy 1970
Kristove rozhodujúce chvíle.Spásna milosť.Božie prikázania a zasľúbenia. Kľúče nebeského kráľovstva.
#33390
Kategória: Štúdium Biblie
Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 1969
A6; 287 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblické úlohy 1972
Kresťan v spoločnosti. Z Listu Efezským. Cirkev a jej svetové poslanie. Kresťanský domov.
#33391
Kategória: Štúdium Biblie
Cirkev adventistov s. d., Bratislava, 1971
A6; 418 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblické úlohy 1988
List Efezským. K plnej dôvere v Krista. Nebo prišlo na zem. Bezvýhradná odovzdanosť do Božej vôle.
Zodpovedný Michal Hroboň
#33392
Kategória: Štúdium Biblie
Cirkev adventistov s. d., Bratislava
A6; 284 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Biblické úkoly 1989
Poučení z knihy Daniela.Počiatky Kristovi církve.Kristus a růst jeho církve.Obyč.lidé neobyč.životy.
#33393
Kategória: Štúdium Biblie
Ústřední rada církve adventistů s. d., Praha
A6; 239 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 5