Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Archeologické biblické noviny, č.1 - 2010
Biblické archeologické fakty
#33775
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
J.Volčko, Krné-Detva, Júl 2010
A3; 12 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Tajemství a div stvoření
#33687
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Samizdat
A5, 167 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Obdivuhodná tajemství ze světa přírody. ROSTLINY
Malá výprava za poznáním
Dr. Reinhard Junker, PhD.
#33581
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent - Orion, Praha, 2014
17x11,5cm; 77 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Obdivuhodná tajemství ze světa přírody. ZVÍŘATA
Malá výprava za poznáním
Dr. Reinhard Junker, PhD.
#33582
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent - Orion, Praha, 2015
17x11,5cm; 63 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pestří a zelení
Kapitoly o dobrovolné skromnosti
Doc. RNDr. Hana Librová, CSc.
#33439
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
VERONICA, ekologické středisko ČSOP a Hnutí DUHA - Poslední generace, Brno, 1994
A5; 218 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Atlas izbových rastlín
Slovenské záhradnícke združenie
#33340
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Tisková ediční a propagační služba, Praha
A6; 16 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Kvety moja záľuba
M. Martišová
#31135
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Obzor, Bratislava, 1988
A4; 234 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Obdivuhodné tajomstvá zo sveta prírody
Rastliny
Reinhard Junker
#31064
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent-Orion, Vrútky , 2015
11x17 cm; 77 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Obdivuhodné tajomstvá zo sveta prírody
Zvieratá
Reinhard Junker
#31065
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent-Orion, Vrútky, 2015
11x17; 67 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Genesis konflikt
Jsme dokonalým projektem nebo senzačním zhlukem náhod?
Prof. Dr. Walter J. Veith
#30005
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Maranatha o. s., Praha, 2009
A5; 467 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Viac ako sedem divov sveta
O tajomstvách života
Josef Stiskala
#30081
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Stiskala, Kežmarok, 1999
A5; 98 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Pohľady do Božieho sveta prírody 1
Spoznajte Stvoriteľa skrze jeho dielo
James A.Tucker
#30109
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Sion plus n. o., Košice, 2004
19x12; 96 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Pohľady do Božieho sveta prírody 2
Spoznajte Stvoriteľa skrze jeho dielo
James A.Tucker
#30110
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Sion plus n. o., Košice, 2004
19x12; 96 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Pohľady do Božieho sveta prírody 3
Spoznajte Stvoriteľa skrze jeho dielo
James A.Tucker
#30111
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Sion plus n. o., Košice, 2004
19x12; 96 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Pohľady do Božieho sveta prírody 4
Spoznajte Stvoriteľa skrze jeho dielo
James A.Tucker
#30112
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Sion plus n. o., Košice, 2004
19x12; 96 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Kdyby zvířata mohla mluvit
Werner Gitt - K.-H. Vanheiden
#30122
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Ethics, Ostrava, 2009
A5; 122 strán
čeština
Stav v knižnici: 4
Genesis a úpadek národů
Ken Ham
#30242
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Redakcia časopisu Zápas o duši, Ostrava, 1995
A5; 77 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Tajemství života
Kniha o zázračném světe kolem nás
Blahoslav Balcar
#30278
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent-Orion, Praha, 1994
17x24; 283 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Od ničoho k prírode
O evolúcii a stvorení
Prof. E. H. Andrews
#30359
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Creativpress, Bratislava, 1991
18x11; 115 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Hledání počátku a cíle
Vladimír Král
#30503
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Advent-Orion, Praha, 2001
A5; 271 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Synové světla a synové tmy
Svědectví nejstarších biblických rukopisů
Stanislav Segert
#30506
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Orbis, Praha, 1970
A5; 223 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Byla města Sodoma a Gomora opravdu zničena?
Série publikací objevů Rona Wyatta ověřil M Latka
#30523
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda

A5; 24 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tajomný Egypt. Faraóni a patriarchovia
Jean-Marie VAN-HALST
#30560
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Samizdat, 1991
A5; 30 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Lež: Evoluce
Genesis - klíč k obraně vaší víry
Ken Ham
#30758
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Bratrská jednota baptistů, Praha, 2002
A5; 173 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Proč nám mizí včely?
Peter Dearman
#30807
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda

A5; 12 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Člověk a čas
Dějiny kalendáře a chronologie
S. I. Selešnikov
#30846
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
Práce, 1974
12,5x20; 238 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 26