Knižnica sa presťahovala na adresu Košice, Hlavná 68, č. dverí 415 B.
Výpožičky dočasne realizujeme po telefonickom dohovore: +421 918 093 301, +421 915 932 463.

Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky, Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa vo výstavbe,
Šarišská 3, 040 01 Košice

Výpožičky:
Výpožičky realizujeme po telefonickom dohovore.

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Ranná stráž 1991
Slovo z Biblie pre každý deň
#33823
Kategória: Zamyslenia na každý deň
ADVENT, Praha, 1990
15x10,5cm; 64 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Boží úžasná milost
Knihy ke každodenním pobožnostem
Zkompilována podle spisů Ellen G. Whiteové
#33569
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald Publishing Association, Washington
20x14cm; 379 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Synové a dcery Boží
Jitřenka s vhodnými výběry textů ze spisů Ellen G. Whiteové
E. G. Whiteová
#33570
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald, Washington, D.C.
20x14cm; 372 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Můj život dnes
Ranní probouzení s vhodně vybranými úryvky ze spisů Ellen G. Whiteové
E. G. White
#33571
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald Publishing Association, Washington
20x14cm; 376 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Vydrž, stojí to za to...
Vlastimil Fürst
#33333
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2017
11x18cm; 373 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Maranatha
Ellen G. Whiteová
#33214
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Samizdat, 2017
16x23,5cm; 374 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Odrážet Krista
Knihy ke každodenním pobožnostem
Ellen G. Whiteová
#33215
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald, Publishing Association, Washington, D. C., 2017
A5; 371 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Vyvyšujte Jej
Čtení k rannímu zamyšlení
Ellen G. Whiteová
#33216
Kategória: Zamyslenia na každý deň
L. M., 2017
A5; 367 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Naše vysoké povolání
Texty k rannímu rozjímání zpracované jako výběr z díla Ellen G. Whiteové
Ellen G. Whiteová
#33218
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Review and Herald, Washington, D. C., USA, 2017
16x23,5cm; 375 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Prečo verím
#33160
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2014
A5; 399 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Stvor mi čisté srdce, Bože
Vlastimil Furst a kolektív
#33129
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2015
11,5x18; 375 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Mozaika života
Marcela Bieliková
#33135
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2017
11,5x18; 390 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
...Dobrá správa na každý deň. Evanjelium podľa Matúša
Vlastimil Fürst
#33136
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2013
A5; 400 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Srdce plné milosti
William G. Johnsson
#30039
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2011
13,8x21,5; 375 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Ozveny Izaiášovho volania
S Božím slovom na každý deň 2004
ThDr. Jiří Beneš
#30100
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent Orion, Vrútky, 2004
16x11; 374 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Radost pro tvůj den
Dobrá zvěst z knihy Žalmů. Brevíř moderního člověka pro každý den
Luděk Rejchrt
#30183
Kategória: Zamyslenia na každý deň
NOVÝ ŽIVOT, Praha, 1992
A6; 366 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Viera, ktorá funguje
S Božím slovom na každý deň 2001
Morris L.Venden
#30186
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2001
16x11; 371 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Piesne ticha
S Božím slovom na každý deň 2003
Josef Hrdinka
#30187
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2003
16x11; 371 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Nádherná správa
S Božím slovom na každý deň 2005
H. M. S. Richards jr., Daniel R. Guild
#30188
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2005
16x11; 375 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Evanjelium z ostrova Patmos
S Božím slovom na každý deň 2010
Jon Paulien
#30189
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2010
20x13; 373 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 6
Momentky Boha
S Božím slovom na každý deň 2011
Richard W.Coffen
#30190
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2011
20x13; 373 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
V kráľovstve Mesiáša
S Božím slovom na každý deň 2000
Jíří Moskala
#30195
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2000
16x11; 372 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
S Bohom na každý deň 1994
Vlastimil Fürst st.
#30224
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 1993
A6; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Na každý deň s Bohom 1993
Učíme sa múdrosti, odvahe, pokore a láske
Rostislav Vintr
#30225
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent, Praha, 1992
A6; 63 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Evanjelium podľa Mojžiša
S Božím slovom na každý deň 2002
Jíří Moskala
#30283
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2002
16x11; 371 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 3
4 pohľady na Ježiša Krista
S Božím slovom na každý deň 1998
Luděk Svrček, Jiří Moskala, Jíří Beneš, Daniel Duda
#30357
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent Orion, 1998
16x11; 373 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Máš dôvod na vďačnosť
S Božím slovom na každý deň 1999
Zo zahraničných prameňov spracoval Vladimír Kohút
#30431
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent Orion, Vrútky, 1998
16x11; 367 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Ozvěny Izaiášova volání
S Božím slovom na každý deň 2004
Jiří Beneš
#30496
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Praha, 2003
A6; 374 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
V jeho blízkosti
S Božím slovom na každý deň 2006
Kolektív autorov
#30497
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2005
A6; 375 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Vitaj, Duch svätý
S Božím slovom na každý deň 2007
Garrie F. Williams
#30498
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2006
A6; 375 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
Cesta s Ježišom na vrch blahoslavenstiev
S Božím slovom na každý deň 2009
George R. Knight
#30499
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2009
A6; 375 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 4
...na cestě víry
S Božím slovem na každý den 2008
Kolektiv autorů
#30513
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Praha, 2007
A5; 375 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nejúžasnější zpráva
S Božím slovom na každý deň 2005
H. M. S. Richards jr., Daniel R. Guild
#30517
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Praha, 2004
A6; 373 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
V Boží blízkosti
S Božím slovem na každý den 2006
Kolektiv autorů
#30518
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Praha, 2005
A6; 373 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
A uvítej Božího Ducha
S Božím slovem na každý den 2007
Garrie F. Williams
#30519
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Praha, 2006
A6; 373 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Na každý den
Pomůcka pro denní četbu Písma svatého
TH DR. Adolf Novotný
#30536
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Samizdat
A6; 151 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Každý deň s Bohom
Domáce pobožnosti 1.diel - január
C. O. Rosenius
#30555
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Slovenské evanjelizačné stredisko, Bratislava, 2000
A5; 50 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Zastavenia na ceste života
S Božím slovom na každý deň 1996
Ludvík Švihálek, Pavla Šustková
#30734
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent Orion, Martin, 1995
16x11; 380 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
ON je...Stvoriteľ. Vykupiteľ. Sprievodca. Život. Láska. Svetlo. Radosť. Pokoj. Útecha. Priateľ. Sila. Nádej.
S Božím slovom na každý deň 1997
Karel Špinar
#30765
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent Orion, Vrútky, 1997
16x11; 373 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Každodenní chléb
Kolektiv autorů
#30801
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Samizdat
A6; 128 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
...na ceste viery
S Božím slovom na každý deň 2008
Kolektív autorov
#30804
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky, 2008
B6
slovenčina
Stav v knižnici: 5
Milosť vo vzťahoch
#30844
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Vrútky , 2012
12,5x21
slovenčina
Stav v knižnici: 3
Maranatha
S Božím slovem na každý den
Ellen G. Whiteová
#30856
Kategória: Zamyslenia na každý deň
Advent-Orion, Praha , 1994
11,5x16,5; 380 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
Počet položiek: 43