Knižnica je uzatvorená. O ďalšom postupe vás budeme informovať.
Elektronické knihy zadarmo: Vydavateľstvo ADVENT-ORION Vrútky a Nakladatelství ADVENT-ORION Praha.
Kategórie knižničných jednotiek
Základné informácie

Na týchto stránkach ponúkame kresťanskú literatúru - biblickú, duchovnú, tiež literatúru, ktorá vyjadruje a podporuje životné hodnoty - zdravý životný štýl, prevenciu ochorení, vzťahy, výchovu, osobnostný rast a hľadanie svojej identity a osobnej životnej stratégie. Knižničný fond oslovuje dospelých i deti mnohými zaujímavými príbehmi.

Adresa:
Cirkev adventistov siedmeho dňa, modlitebňa,
Tajovského 8, 040 01 Košice

Výpožičný čas:
Streda od 16:00 do 18:00 h
Sobota od 16:30 do 17:30 h

Knižničné služby (zápis a výpožičky) sú bezplatné.

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Kontakt:
krestanska.kniznica.1@gmail.com
Margita Korpášová
Tel: +421 918 093 301
Marta Dragunová
Tel: +421 915 932 463

Knižničný a výpožičný poriadok

1. Riadnym členom – používateľom knižnice sa môže stať osoba po dosiahnutí 15 rokov veku. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu stať členmi len so súhlasom zákonného zástupcu. Deti do 6 rokov veku si môžu vypožičiavať literatúru len za prítomnosti dospelého.

2. Výpožičná doba pre knihy je 30 dní. Výpožičnú dobu možno predĺžiť o ďalších 30 dní, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že titul nerezervoval iný používateľ.

3. Výpožičná doba pre nosiče CD a DVD je maximálne 15 dní.

4. Ak používateľ nevráti titul v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie:
• za 1. upomienku... 0,50 €
• za 2. upomienku... 0,70 €
• prípadne uhradiť náklady na poštovné.

5. Každý člen si môže vypožičať naraz maximálne 5 titulov.

6. Pri strate, resp. pri poškodení knihy, CD alebo DVD, je člen povinný nahradiť poškodený titul novou knihou, CD alebo DVD do 30 dní, alebo uhradiť dvojnásobok obstarávacej ceny.

7. Požívateľ knižnice je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a kontaktných údajov.

V Košiciach, dňa 7.6.2017

Biblická konkordance
II. revid. vydání
nové
#33789
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Křesťanský spolek mladíků v Čechách, Praha, 1933
A5; 1021 strán
čeština
Stav v knižnici: 3
WILIAM TYNDALE
Plameň pašovania
Lori Richová
nové
#33791
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
CREATIVPRESS, Bratislava, 2020
A5; 221 strán
slovenčina, angličtina
Stav v knižnici: 2
3 a 1/2 roku III
aneb pády a vzestupy
Radim Passer
nové
#33792
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Maranatha, Praha, 2016
24x17cm; 339 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
HUGO
Daniela Fischer
nové
#33790
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2020
21,5x20cm; 72 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
BIBLIA
Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy
nové
#33787
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1999
A5; 299 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Narušená rovnováha
Pravda o soudu, svatyni a tvém spasení
Clifford Goldstein
nové
#33788
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2012
A5; 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonijáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš
Průvodce životem
nové
#33765
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 2001
A5; 98 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Jeremjáš. Pláč
Průvodce životem
nové
#33766
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1998
A5; 142 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Izajás
Průvodce životem
nové
#33767
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1999
A5; 132 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Tu se jim otevřeli oči...
Ježíšova interpretace starozákonního poselství
Hans K. LaRondelle & Jon Paulien
nové
#33768
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2020
A5; 196 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta kresťana
Z mesta skazy na vrch Sion
John Bunyan
nové
#33769
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Juraj a Milan Potůček vlastným nákladom, 1948
A5; 249 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Kristus naše spravedlnost...
Ospravedlnení z víry ve světle Božího slova a výroků ducha prorockého.
Arthur G. Daniells
nové
#33770
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Samizdat
A5; 122 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Matouš
Průvodce životem
nové
#33771
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1997
A5; 105 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos
Průvodce životem
nové
#33772
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1997
A5; 113 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Jozue, Soudců, Rút
Průvodce životem
nové
#33773
Kategória: Biblia a biblická literatúra
LUXPRESS, Praha, 1997
A5; 122 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Archeologické biblické noviny, č.1 - 2010
Biblické archeologické fakty
nové
#33775
Kategória: Veda a náboženstvo, príroda
J.Volčko, Krné-Detva, Júl 2010
A3; 12 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Církevní řád
adventistů sedmého dne
nové
#33776
Kategória: Študijné materiály, príručky, manuály
Česko-Slovenská unie Církve adventistů s. d., Praha, 1996
A5; 207 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
BIBLIA
NOVÁ ZMLUVA
nové
#33777
Kategória: Biblia a biblická literatúra
PICORP, Minsk, 1992
A5; 333 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Liečba výživou
Encyklopédia liečivých potravín
Drahomíra Červená, Karel Červený
nové
#33778
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Neografia, Martin, 1994
24,5x17,5cm; 213 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Základné prvky kresťanského života
Zväzok prvý
Witness Lee & Watchman Nee
nové
#33779
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Living Stream Ministry, U.S.A, 2003
18x10,7cm; 47 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
NÁDEJ
pre zajtrajšok
Mark A. Finley
nové
#33780
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2020
18,5x11,5cm; 111 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako sa tešiť zo života a z práce
Výber z kníh: Ako sa prestať trápiť a začať žiť a Ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí
Dale Carnegie
nové
#33781
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
PRÍRODA, Bratislava, 1997
A5; 189 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Pláč Jeremjášův
Bible pro dnešek
Doc. Jiří Beneš, Th.D.
nové
#33782
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion , Praha, 2020
24,5x17cm; 559 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pojďme si číst 17
Připravil Roman Buchtel a kol.
nové
#33783
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 2020
A5; 144 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Host do domu, čagan do ruky!
Z pastorova blogu
Vlastík Fürst
nové
#33784
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha, 2020
A5; 249 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Příběhy o příležitosti
Ludvík Švihálek
nové
#33785
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Advent-Orion, Praha, 2020
A6; 75 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Stratené umenie myslieť. Druhá časť
Ako životný štýl ovplyvňuje náš mozog
Neil Nedley, M.D.
nové
#33786
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
Advent-Orion, Vrútky, 2020
24x16,5cm; 223 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Rady o výživě a pokrmech
Ellen G. White
#31093
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Samizdat
A5; 327 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Pre Boží ľud
Janka Nielsenová
nové
#33755
Kategória: Poézia
Sion plus, Košice, 2020
24x17cm; 143 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
BIBLE v hádankách a odpovědích
Kolektiv autorů
nové
#33756
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A 5, 247 strán
čeština
Stav v knižnici: 2
Tak to začalo na zemi
Písmo svaté pro naše nejmenší
Omalovánky - Retro edice
nové
#33757
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A4, 28 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Lid pouště
Omalovánky - Retro edice
nové
#33758
Kategória: Knihy pre deti
Sion plus, Košice, 2020
A5, 30 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Cesta křesťana a poutníků
Jan Bunyan
nové
#33759
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat
A5, 223 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Prosím si, skvelá mamička
Drobné radosti
Anne de Graaf
nové
#33760
Kategória: Knihy pre deti
POKOJ, Bratislava, 1994
16x15,5cm; 22 strán
slovenčina, angličtina
Stav v knižnici: 1
Vychutnaj život!
Kniha o zdravej výžive
J.D. Pamplona Roger
nové
#33761
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
Advent Orion, Vrútky, 1995
24x16,5cm; 214 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Trojica
Doug Batchelor
nové
#33762
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Sion plus, Košice, 2020
A6; 30 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 5
KĽÚČE A3
Učebnica náboženstva pre I. stupeň základných škôl
Kolektív autorov
nové
#33763
Kategória: Knihy pre deti
Advent - Orion, Vrútky, 2006
A5, 103 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Dvakrát odstraněné DESATERO
Danny Shelton a Shelley J. Quinnová
nové
#33764
Kategória: Knihy pre duchovný rast
JUPOS, Ostrava, 2020
A5, 108 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Zdraví je základem životního štěstí
E. Schneider
#33754
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
ADVENT, Praha, 1990
A5, 79 strán
čeština
Stav v knižnici:
( Za )chráňte svoje črevo - aj pečeň, žlčník a pankreas
Nové riešenia tráviacich problémov. Navždy budete vnímať svoje trávenie inak.
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
#33752
Kategória: Zdravý životný štýl, výživa, prevencia chorôb
AKV - ambulancia klinickej výživy, Bratislava, 2019
22,5x22,5cm; 280 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Exodus. Druhá Mojžišova kniha
Starý zákon
Slovenský ekumenický preklad Biblie vo veľkom písme
#33753
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2019
A4, 183 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 2
Cifruška Lipienka a jej kamaráti
Radomír Socha
#33750
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
18,5x17cm; 154 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Gigi a Lulu
Daniela Fischer
#33751
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 2019
21,5x20cm; 77 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Silnější než smrt
Dramatické vyprávění o tom, jak předivné jsou cesty Boží v 50. letech 20. století.
Rose Nightingale
#33749
Kategória: Príbehy na poučenie a zamyslenie
Samizdat
21x15,5cm; 87 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 3
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33748
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Vrútky, 1994
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 1
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33746
Kategória: Knihy pre deti
Advent, Praha, 1992
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Verní priatelia 2
Biblické príbehy pre deti
Etta B. Degering
#33747
Kategória: Knihy pre deti
Advent-Orion, Praha, 1993
24,5x17cm;
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Poučen tygrem
Norma R. Youngbergová
#33744
Kategória: Knihy pre deti
JUPOS, Ostrava, 2018
A5, 129 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
DANIEL
Moudrost moudrým
Zdravko Stefanovic
#33745
Kategória: Biblia a biblická literatúra
Advent-Orion, Praha, 2019
24,5x16,5 cm; 367 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Touha po Bohu
Praktická cesta křesťanské spirituality
Jon L. Dybdahl
#33742
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Praha, 2011
A5, 183 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Nebojte se!
Irena Perůtková
#33743
Kategória: Populárna psychológia, rodinné vzťahy a výchova
JUPOS, Ostrava, 2009
A5, 94 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Bible,kterou četl Ježíš
Philip Yancey
#30133
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Návrat domů, Praha, 1999
A5, 161 strán
čeština
Stav v knižnici: 1
Baránok Boží
Animované biblické príbehy Novej zmluvy
Časť 19
#33736
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2009
32 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
1. séria dokumentárnych filmov
#33737
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2011
83 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
3. séria dokumentárnych filmov
#33738
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2013
93 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Príbehy písané životom
4. séria dokumentárnych filmov
#33739
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2015
104 min
SK Titulky: Sk
Stav v knižnici: 1
Mimiškôlka
...Dvojka...program pre najmenšie deti
Výukový, zážitkový program kreatívnej práce s deťmi 1-6 rokov
#33740
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
3xCD
SK Titulky: SK
Stav v knižnici: 2
Achillove päty EVOLÚCIE
15 vedcov odhaľuje fatálne chyby evolučného modelu v jeho údajne najsilnejších oblastiach
#33741
Kategória: DVD
Štúdio Nádej, Bratislava, 2019
2DVD, 96 min
SK,CZ,EN Titulky: SK,CZ,EN
Stav v knižnici: 2
Princípy vypočutých modlitieb
Modlitbami k prebudeniu
Kornelius Novak
#33730
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2011
A5; 142 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Ako byť naplnený Svätým Duchom a vedieť o tom
Garrie F. Williams
#33731
Kategória: Knihy pre duchovný rast
Advent-Orion, Vrútky, 2014
20x13cm; 261 strán
slovenčina
Stav v knižnici: 1
Počet položiek: 1678